ENGPOLRUS
 

Naszym strategicznym celem jest dalsza poprawa mar?y operacyjnej 
i finansowej oraz osi?gni?cie jeszcze wy?szej rentowno?ci prowadzonej dzia?alno?ci. B?dzie to mo?liwe dzi?ki  wzmacnianiu najwa?niejszych segment?w naszej dzia?alno?ci. W produkcji p?od?w rolnych poprzez zwi?kszenie mo?liwo?ci przechowywania oraz powi?kszanie banku ziemi.

 

D??ymy tak?e do jeszcze wi?kszej dywersyfikacji i integracji dzia?alno?ci dzi?ki planom dodania do niej m?ynu i rozw?j przetw?rstwa.

W segmencie hodowli zwierz?t w B.I.G. Harvest celem jest zwi?kszenie liczby mlecznych kr?w w naszych gospodarstwach.

 

Na dobre perspektywy rolnictwa na Ukrainie ma wp?yw kilka wa?nych czynnik?w. Nale?y do nich zaliczy? przede wszystkim ?yzne gleby, sprzyjaj?cy klimat oraz relatywnie niskie koszty operacyjne, jak np. op?aty za korzystanie z grunt?w czy p?ace.

Ponadto, korzystne dla ca?ej bran?y s? bez w?tpienia tak?e stale rosn?ce popyt i cena przy sprzeda?y produkt?w ko?cowych, takich jak olej s?onecznikowy, m?ka oraz mleko.