ENGPOLRUS
 

B.I.G. Harvest Group jest sp??k? roln? dzia?aj?c? w regionie Doniecka we wschodniej cz??ci Ukrainy. Podstawowe segmenty jej dzia?alno?ci to produkcja ro?linna i hodowla zwierz?t. ?wiadczymy te? us?ugi dla podmiot?w zewn?trznych.

 

Jeste?my jest jedn? z wiod?cych firm rolniczych pod wzgl?dem rentowno?ci w tej cz??ci Ukrainy. Mo?emy por?wnywa? si? z innymi ukrai?skimi przedsi?biorstwami, ju? notowanymi na rynkach kapita?owych.

 

Obszary dzia?alno?ci:

 

- produkcja p?od?w rolnych, to przede wszystkim: uprawa ziemi oraz sk?adowanie 
i sprzeda? nasion zb??. W 2010 r. ta cz??? dzia?alno?ci stanowi?a a? 93,1% w naszych przychodach. Z czego najwi?kszy udzia? mia?y uprawy pszenicy (44,7%) 
i s?onecznika (38,2%).

 

- hodowla zwierz?t: trzoda chlewna i mleczne krowy. Ten segment to 6,5% przychod?w ca?ego przedsi?biorstwa.

- us?ugi ?wiadczone na zewn?trz maj? 0,4% udzia? w przychodach Sp??ki.